Film? Commission Karatsu

1-1 Nishij?nai, Karatsu-shi, Saga Prefecture Japan
TEL +81-955-72-9127
FAX +81-955-72-9182
e-Mail kankou@city.karatsu.lg.jp
Website